Wyceń Twoją
nieruchomość już teraz!

Matyssek Nieruchomości

Datenschutzbestimmungen

Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych jest dla firmy Matyssek Immobilien- Nieruchomości bardzo ważna. Z serwisu internetowego Matyssek Immobilien- Nieruchomości można korzystać praktycznie bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie w Matyssek Immobilien- Nieruchomości. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator Matyssek Immobilien- Nieruchomości wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

 

Definicje

Deklaracja ochrony danych Matyssek Immobilien- Nieruchomości opiera się na terminach używanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, gdy przyjmowano ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić użyte terminy.

 

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy następujących terminów:

• Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej do jednej lub więcej cech szczególnych wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczna, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej, może zostać zidentyfikowana.

 

 

 

• Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

• Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces prowadzony z lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub jakiegokolwiek takiego szeregu procesów w związku z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizacja, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczyt, wyszukiwanie, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę świadczenia, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 

• Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

• Profilowanie

Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych, które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności do analizy i przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub relokacji tej osoby fizycznej.

• Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane  zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

• Osoba odpowiedzialna lub odpowiedzialna za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wyznaczenia mogą zostać określone zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

• Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

•             Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią, czy nie. Organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uznawane za odbiorców.

 

 

 

• Osoby trzecie

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością osoby odpowiedzialnej lub przetwarzającego.

• Zgoda

Zgoda to każde dobrowolne oświadczenie woli złożone przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Matyssek Immobilien- Nieruchomości

Ul. Elizy Orzeszkowej 4

72-600 Świnoujście

E-mail: info@matyssek-immobilien.com

Tel: +48 500 25 70 25

Tel: +49 2331 971901(02)

Faks: +49 3222 1341485

 

Ciasteczka (Cookies)

Witryna Matyssek Immobilien- Nieruchomości używa plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookies zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookies. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery można przypisać do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookies Matyssek Immobilien- Nieruchomości może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookies.

Plik cookie może służyć do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookies umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookies, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem witryny internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania pozycji, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookies przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookies. Ponadto już ustawione pliki cookies można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Zbieranie ogólnych danych i informacji

Witryna Matyssek Immobilien- Nieruchomości rejestruje szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Ujęte mogą zostać (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. odsyłacz), (4) podstrony, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Matyssek Immobilien- Nieruchomości nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby zainteresowanej. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) udzielenie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane statystycznie przez Matyssek Immobilien- Nieruchomości, a ponadto w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie poprzez podanie danych osobowych. To, które dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zorganizować przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, na przykład urzędnikowi, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) zainteresowanej osoby, data i godzina rejestracji. Te dane są przechowywane, mając na uwadze, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec nadużyciom naszych usług i jeśli to konieczne, umożliwić ściganie przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to konieczne do przetworzenia Państwa rejestracji / wniosku (np. właściciel, zarządca nieruchomości) lub nie ma prawnego obowiązku ich przekazania lub przekazanie jest wykorzystywane do ścigania.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub zażądać ich całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udziela każdej osobie, której dane dotyczą, w dowolnym momencie na jej żądanie informacji o tym, jakie dane osobowe tej osoby są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub za radą osoby, której dane dotyczą, o ile nie ma ustawowych wymogów przechowywania. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne w serwisie Matyssek Immobilien- Nieruchomości znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, tym samym ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę zainteresowaną zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie, przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to określone w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym osoba odpowiedzialna za przetwarzanie podlega.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

• a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia prawo do żądania potwierdzenia od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 

 

• b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

- cele przetwarzania

- kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

- odbiorcy lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym

- o ile to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określające ten czas

- istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

- istnienie zautomatyzowanego znalezienia rozstrzygnięcia, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o logice, zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z transmisją.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z takiego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

• c) Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

• d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma zapewnione prawo europejskiej dyrektywy i rozporządzenia do żądania od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, pod warunkiem, że zachodzi jeden z poniższych powodów i przetwarzanie nie jest konieczne:

- Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.

- Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

- Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

- Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.

- Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba zainteresowana chce usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Matyssek Immobilien- Nieruchomości, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Matyssek Immobilien- Nieruchomości zapewni natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Matyssek Immobilien- Nieruchomości, a nasza firma jako osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, Matyssek Immobilien- Nieruchomości podejmuje odpowiednie działania, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia natury technicznej, w celu poinformowania innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od innych podmiotów przetwarzających, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Matyssek Immobilien- Nieruchomości w indywidualnych przypadkach zaaranżuje to co niezbędne.

• e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

- Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

- Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

- Osoba, której dane dotyczą, wyraziła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z. Art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby żądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Matyssek Immobilien- Nieruchomości, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Matyssek Immobilien- Nieruchomości zapewni ograniczenie przetwarzania.

• f) Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez prawodawcę europejskiego w dyrektywach i rozporządzeniach prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie danych osobowych, które jej dotyczą, które zostały przez nią udostępnione osobie odpowiedzialnej. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub realizowanego w ramach przemocy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba zainteresowana ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i jeśli nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Matyssek Immobilien- Nieruchomości.

• g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e. lub f DS-GVO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku wniesienia sprzeciwu Matyssek Immobilien- Nieruchomości nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie ma na celu stwierdzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeżeli Matyssek Immobilien- Nieruchomości przetwarza dane osobowe w celu uprawiania marketingu mailingowego, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z reklamą typu direct mailing. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania Matyssek Immobilien- Nieruchomości do celów marketingu mailingowego, Matyssek Immobilien- Nieruchomości nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które Matyssek Immobilien- Nieruchomości prowadzi do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS- GMO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Matyssek Immobilien- Nieruchomości lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

• h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje na nią skutek prawny lub istotnie wpływa na nią w podobny sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie przepisów Unii lub prawodawstwa państwa członkowskiego, którym podlega osoba odpowiedzialna, a przepisy te podejmują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Matyssek Immobilien- Nieruchomości podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

• i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Każdej osobie, którą dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje w każdym momencie prawo wynikające z dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Open Street Map

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy system map OpenStreetMap. System map jest interaktywny i oferuje wiele opcji oraz funkcji mapy. Po wywołaniu usługi mapowej w celu jej wyświetlenia przeglądarka wysyła informacje do dostawcy usług mapowych. Są to te same dane, które są przesyłane przez przeglądarkę podczas otwierania strony internetowej lub pliku. Transfer danych jest niezależny od tego, czy posiada się konto w OpenStreetMap, czy jest się na nim zalogowany. Jeśli jest się zalogowanym, dane mogą być powiązane lub przypisane do konta użytkownika. Możliwe, że w plikach cookies zapisywane są informacje o logowaniu (z OpenStreetMap) lub nawigacji (patrz też: Pliki cookies).

Podstawą prawną korzystania z OpenStreetMap jest Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. OpenStreetMap przechowuje dane i wykorzystuje je do ulepszania swoich usług.

Jeśli klient nie życzy sobie, aby informacje były powiązane lub przypisane do jego konta przez OpenStreetMap, należy się wcześniej z konta wylogować. Należy również zwróć uwagę na informacje, które OpenStreetMap udostępnia na swojej stronie internetowej. W szczególności strony:

Ochrona danych: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy

Usunięcie danych ze względu na ochronę danych: https://help.openstreetmap.org/questions/26411/removing-data-for-safety-or-privacy-reasons

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to na przykład miejsce w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, podstawą przetwarzania jest: Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą firmę został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie byłoby oparte na Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają. Jesteśmy szczególnie upoważnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art.6 I lit. f DS-GVO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub jej rozpoczęcia.

 

 

Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Niezbędność do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje wobec braku udostępnienia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie będziemy musieli przetworzyć. Na przykład osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby brak możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako inspektor ochrony danych, we współpracy z prawnikami z kancelarii WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Nie znaleziono
odpowiedniej
oferty?